left-logo

right-logo

ครบรอบ 30 ปี ย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 4

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์: เพิ่มทักษะพิเศษก้าวสู่ยุค Disruptive Technology

ประวัติโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ

              คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2531 ให้มีการจัดตั้ง "โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ" เพื่อเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 เป็นต้นมา โดยในปีแรกได้เปิดการเรียนการสอน 4 สาขาคือ วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญของประเทศ โดยเน้นหลักบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเอง ปัจจุบันมีนิสิตเก่าที่จบจากโครงการฯ  จำนวนทั้งสิ้น 11,665 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) นิสิตเก่าของโครงการฯ สามารถทำงานจนประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพจำนวนมาก  กระจายตัวอยู่ในหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐและเอกชน

          โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  ภาคพิเศษ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันทางภาษาอังกฤษ  และการสื่อสารควบคู่กับความรู้ทางวิชชีพ  นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสให้ไปศึกษาดูงานและฝึกงานในต่างประเทศอีกด้วย

ประวตเปดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน

  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
  • วิศวกรรมวัสดุ
ผลจาการสัมมนาระดมความคิดเห็นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาจึงได้มีมติให้พัฒนานิสิตในโครงการภาคพิเศษฯ โดยเพิ่มทักษะพิเศษ เพื่อให้นิสิตสามารถก้าวไปเป็นวิศวกรมืออาชีพสามารถทำงานและปรับตัวให้ก้าวทันต่อยุค Disruptive Technology จนเป็นผู้นำในวงการวิชาชีพต่อไปในอนาคต

เขียนโดย:รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา

18 ตุลาคม 2562

 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1032 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
e-mail: undergrad_eng@ku.ac.th โทร: 0-2797-0924, 0-2797-0925 โทรสาร. 0-2942-8411