left-logo

right-logo

ครบรอบ 30 ปี ย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 4

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินจำนวนปีที่กำหนด

Pic.1

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินจำนวนปีที่กำหนดในหลักสูตรของโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์    ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินปีที่กำหนดในหลักสูตรของโครงการฯ  ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

          1.1  เป็นนิสิตปีสุดท้ายของหลักสูตร ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติโดยศึกษามาแล้ว 4 ปีการศึกษาขึ้นไป

          1.2  ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายไม่เกิน  6  หน่วยกิต

          1.3  ต้องไม่เคยได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศฉบับนี้

          1.4  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.  นิสิตที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 จะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากภาคการศึกษาปกติโดยให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  13,700  บาท 

          2.1  ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย                                                 3,700  บาท

          2.2  ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย                                 6,000  บาท

          2.3  ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ                                            2,000  บาท

          2.4  ค่าธรรมเนียมพิเศษของภาควิชา                                  2,000  บาท

1.3  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามประกาศฉบับนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ใช้บังคับปัจจุบัน และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ใช้บังคับกับนิสิตในแต่ละปีการศึกษา

1.4  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามประกาศฉบับนี้จะขอคืนไม่ได้ ยกเว้นจะได้รับอนุมัติจากคณบดีต้นสังกัดเป็นและกรณีไป

 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1032 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
e-mail: undergrad_eng@ku.ac.th โทร: 0-2797-0924, 0-2797-0925 โทรสาร. 0-2942-8411