left-logo

right-logo

ครบรอบ 30 ปี ย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 4

ข้อมูล SUP

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 26 พฤศจิกายน 2558
adminPage 17 ตุลาคม 2562
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 17 ตุลาคม 2562
คณะกรรมการบริหารโครงการ 17 ตุลาคม 2562
คำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 26 พฤศจิกายน 2558
คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต /เกิน 22 หน่วยกิต 26 พฤศจิกายน 2558
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต/ข้ามสถาบัน 26 พฤศจิกายน 2558
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนวิชานอกหลักสูตร 26 พฤศจิกายน 2558
คำร้องขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา 26 พฤศจิกายน 2558
คำร้องขอลาป่วย - ลากิจ 26 พฤศจิกายน 2558

หน้า 1 จาก 4

 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1032 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
e-mail: undergrad_eng@ku.ac.th โทร: 0-2797-0924, 0-2797-0925 โทรสาร. 0-2942-8411