left-logo

right-logo

ครบรอบ 30 ปี ย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 4

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

mec in

 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  คือวิศวกรรมหลักสูตรยุคใหม่เพื่อตอบสนองและรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย วิศวกรรมสาขานี้เป็นศาสตร์ที่นำวิศวกรรมการผลิต วิศกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ผสมรวมกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างวิศวกรที่สามารถประสานการทำงานของระบบที่มีทั้งงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล การผลิตและคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งวิศวกรจากหลากหลายสาขา

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

-    การออกแบบและการผลิตด้วย CAD/CAM/CAE
-    เทคโนโลยีการผลิต และ  CNC
-    Automation & Mechatronics
-    เทคโนโลยีแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะ

เรียนอะไรบ้าง

-    การออกแบบ การผลิตและการวิเคราะห์โดยให้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD/CAM/CAE) การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรซีเอ็นซี วัสดุอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์และหล่อ วิทยาการหุ่นยนต์วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์ เครื่องมือวัดและระบบควบคุม การวัดเที่ยงตรงหลักการดำเนินการและการผลิต

เรียนที่นี่  ดีอย่างไร

-    ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
-    ได้ปฏิบัติงานจริงกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรม CAD/CAM/CAE เครื่องจักรกล CNC แบบต่าง ๆ เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องมือวัดระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมทั้งภาคทฤษฎี               และภาคปฏิบัติ
-    จบแล้วสามารถหางานได้ง่าย และเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม และเป็นวิศวกรที่เป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรมต่าง ๆ 

 

ใครที่เหมาะกับสาขานี้

-    ผู้ที่สนใจหรือมีแนวความคิดที่ต้องการออกแบบพัฒนา หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
-    ผู้ที่ชอบแกะ ถอดสิ่งของต่าง ๆ เพื่อสำรวจและศึกษาการทำงานของสิ่งนั้น ๆ 
-    ผู้ที่ชอบสร้างหรือประกอบหรือคิดประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ 

จบแล้วทำงานอะไร

-    เป็นวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรฝ่ายการผลิต 
-    เป็นวิศวกรด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development หรือ R&D)
-    เป็นวิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม โดยใช้ CAD/CAM/CAE
-    เป็นวิศวกรควบคุมระบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิต วิศวกรรมบำรุงรักษา และประกอบธุรกิจทางการผลิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
Tel. 0-2797-0999  ต่อ  1803-4,  Fax 0-2579-4576
www.me.eng.ku.ac.th

 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1032 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
e-mail: undergrad_eng@ku.ac.th โทร: 0-2797-0924, 0-2797-0925 โทรสาร. 0-2942-8411