left-logo

right-logo

ครบรอบ 30 ปี ย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 4

วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

chem

วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์  เป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมโยธาซึ่งศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมแผนที่ด้วยการประยุกต์ใช้หลักวิชาการทางคณิตศาสตร์  เรขาคณิต  ตรีโกณมิติ  และ  ดาราศาสตร์  ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อการสร้างงานแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์  วางแผนพัฒนาโครงการ  โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  รวมทั้งการวิเคราะห์  ออกแบบ  จัดการงานวิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนาประเทศ

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

-    การสำรวจภาคพื้นดิน  ดาวเทียม  และข้อมูลระยะไกล
-    การทำแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
-    กลศาสตร์ของวัสดุวิศวกรรมโยธาและการวิเคราะห์การออกแบบ
-    การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่
-    การใช้เทคโนโลยีใหม่ในงานวิศวกรรม

เรียนอะไรบ้าง

-    เรียนการสำรวจขั้นพื้นฐานจนถึงการสำรวจขั้นสูง
-    เรียนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  เช่น  GIS  GPS  ดาวเทียม  รวมทั้งวิชาด้านวิศวกรรมโยธา  เพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา

เรียนที่นี่  ดีอย่างไร

-    มีการสอนและปฏิบัติงานภาคสนามทั้งในและนอกสถานศึกษา
-    เรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถไปประกอบวิชาชีพได้ทั้งวิศวกรรมสำรวจและวิศวกรรมโยธา

ใครที่เหมาะกับสาขานี้

-    ผู้ที่รอบคอบ
-    ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม
-    ผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-    ผู้มีความสามารถในการตัดสินใจ
-    ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกสภาพภูมิประเทศ
-    ผู้ที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี

จบแล้วทำงานอะไร

-    เป็นวิศวกรสำรวจ
-    เป็นวิศวกรโยธา
-    เป็นผู้นำและควบคุมในการใช้และผลิตแผนที่  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  เพื่อการวางแผน  วิเคราะห์  ออกแบบ  ทางวิศวกรรมโยธา  ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
-    เป็นวิศวกรที่ปรึกษาพัฒนาโครงการต่างๆ

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
Tel. 0-2797-0999  กด  4  ต่อ  1302,  1304,  Fax 0-2579-7565
www.ce.eng.ku.ac.th

 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1032 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
e-mail: undergrad_eng@ku.ac.th โทร: 0-2797-0924, 0-2797-0925 โทรสาร. 0-2942-8411