left-logo

right-logo

ครบรอบ 30 ปี ย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 4

ดาวน์โหลด(รอแก้ไข)

reg2

แบบฟอร์มคำร้อง นิสิตภาคพิเศษ

1.    คำร้องทั่วไป
2.    คำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.    คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต /เกิน 22 หน่วยกิต
4.    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต/ข้ามสถาบัน
5.    คำร้องขอเปิดรายวิชา
6.    คำร้องขอเทียบรายวิชา
7.    คำร้องขอลาพักการศึกษา
8.    คำร้องขอลาออก
9.    คำร้องขอลาป่วย - ลากิจ
10.   คำร้องขอใบรับรองสถานภาพนิสิต
11.   คำร้องขอลงทะเบียนเรียนวิชานอกหลักสูตร
12.   คำร้องขอสอบชดเชย
13.   คำร้องขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา

 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1032 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
e-mail: undergrad_eng@ku.ac.th โทร: 0-2797-0924, 0-2797-0925 โทรสาร. 0-2942-8411