left-logo

right-logo

ครบรอบ 30 ปี ย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 4

ข้อมูล SUP

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
คำร้องขอลาพักการศึกษา 26 พฤศจิกายน 2558
คำร้องขอลาออก 26 พฤศจิกายน 2558
คำร้องขอเปิดรายวิชา 26 พฤศจิกายน 2558
คำร้องทั่วไป 26 พฤศจิกายน 2558
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 05 กุมภาพันธ์ 2560
ดาวน์โหลด(รอแก้ไข) 17 กันยายน 2557
ติดต่อเรา 17 ตุลาคม 2562
ประวัติโครงการ 05 กุมภาพันธ์ 2560
ผลงานนิสิต 17 สิงหาคม 2556
ระเบียบ/ข้อบังคับ 01 พฤศจิกายน 2556

 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1032 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
e-mail: undergrad_eng@ku.ac.th โทร: 0-2797-0924, 0-2797-0925 โทรสาร. 0-2942-8411